Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
08.09.2017
 

Hole-in-1 - UUS! Paranduspahtel

Tüüp
Kergpahtel aukude ning pragude pahteldamiseks seintel ja lagedel. Sobib eriti hästi ühekordseks pahteldamiseks. Minimaalne kahanemine <5%.
Sobivus
Kuivadesse sisetingimustesse. Sobib betoon-, tellis-, krohvitud ja pahteldatud pindadele ning tavalistele ehitusplaatidele. Samuti varem värvitud pindadele. Pinda on kerge lihvida ja värvida tavaliste seinavärvidega. Täitevõime 50 mm, ilma pragunemata.
Kasutusobjektid
Seinad ja laed kuivades sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on vesialuseline Tool: trowel
Toonid
Valge.
Pakendid
0.25 l, 0.5 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pahtlilabidas.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Teise kihi pahtlit pinnale kanda või värvida võib 2-24 tundi pärast pahteldamist. Täielik kõvenemine sügavates aukudes sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest võib aega võtta paar päeva.


Täitevõime
50 mm, maksimum
Kuumakindlus
+75° C
Kuivainesisaldus
55%.
Erikaal
0,55 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida kuivas +5°C - +20°C.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C - +35 °C ja suhteline õhuniiskus 20-80%.
Eeltöö
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Kanna Hole-in-1 pahtel otse pinnale. Väga poorsed pinnad tuleb eelnevalt kruntida, et saavutada parem nakkuvus.

Varem värvitud pind:
Pese varem värvitud pind Seinäpesu puhastusvahendiga. Kui pind on kuivanud, eemalda vana lahtine värvikiht ning tugev läikiv pind lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm.
Pinnatöötlus
Kanna Hole-in-1 pinnale pahtlilabidaga. Lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel kanna pinnale teine pahtlikiht.
Sügavad ja suuremad augud on soovitav pahteldada kaks korda.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-