Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
28.11.2017
 

Helmi Pohjamaali - kruntvärv mööblile sisetingimustes

Tüüp
Veepõhine akrülaatkruntvärv.
Sobivus
Sisetingimustes puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade värvimiseks. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele, sealhulgas varem alküüd- ja katalüütvärvidega värvitud pindadele. Ei sobi nitrotsellulooslakiga lakitud pindade ülevärvimiseks.
Kasutusobjektid
Mööbel, kapid, uksed, aknaraamid, liistud, radiaatorid, plekkahjud jmt.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
A
Toonid
Toonitav heledatesse Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi värvikaardi toonidesse.
Läikeaste
Matt
Kulu
6-8 m²/l.
Pakendid
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Sünteetiliste harjastega pintsel, rull.

Kõrgsurvepihustamine:

- ava läbimõõt 0,013”–0,015” vedelda 0-5%

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – puutekuiv.

2 tundi – ülevärvitav Helmi Pohjamaali kruntvärviga.

5 tundi - ülevärvitav Helmi mööblivärviga.

Kuivainesisaldus
u 35%.
Erikaal
u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vähemalt +8 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madal temperatuur (u +15 °C) ja kõrge õhuniiskus (RH 50-70%) pikendavad värvi tööaega ja lihtsustavad värvimist.
Eeltöö
Puhasta uus pind hoolikalt tolmust ja mustusest, et tagada värvi korralik nakkuvus.

Pese eelnevalt värvitud või pind Maalipesu puhastusainega ja loputada hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvi- või lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Kanna värvi pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Suurtele pindadele kanna värvi värvirulliga ja silu üle pintsliga. Kõige paremini sobib selleks purustatud harjastega pintsel.

Imavad või poorsed pinnad on soovitav esmalt kruntida 5-10% vedeldatud kruntvärviga ning teha vahelihv. Seejärel värvida pind 2 tunni pärast vedeldamata kruntvärviga.

Helmi mööblivärvi võib pinnale kanda 5 tunni pärast.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega kasutades pehmet harja, pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind veega.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/g) 30 g/l. Helmi Pohjamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-