Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
04.02.2020
 

Harmony - UUS! Sametmatt ökoloogiline seinavärv

Tüüp
Täismatt ökoloogiline seinavärv, mis moodustab elegantse sametise efektiga pinna.
Sobivus
Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.
Kasutusobjektid
Siseseinad ja -laed elu-, magamis- ja lastetubades ning muudes kuivades ruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Saab toonida Tikkurila värvitoonidesse. Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi ja Feelings värvikaardi toonid.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

Teoreetiline kulu 8-12 m²/. Soovitatav kihipaksus 36-46 um.

Tegelik kulu sõltub pinnale kandmise meetodist, värvimise tingimustest, värvitava pinna kujust ja karedusest.

Pakendid
A-alusvärv: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
C-alusvärv: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,017”–0,021”
- vedeldada 0–10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja
nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
40%
Erikaal
u 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Halvasti suletud ja/või toonitud toode ei talu pikaajalist säilitamist. Toonitud tooted tuleb ära kasutada ühe värvimiskorraga.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pind:

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:

Pese pind Seinäpesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga enne pinnavärvimist.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhasta pind kuiva harja või tolmulapiga. Määrdunud pinna puhastamiseks kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
Hooldus
Harmony sisevärviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida sarnase veepõhise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l.
Harmony sisaldab LOÜ vähem kui 2 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3- ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Kui värvi pihustamisel on ventilatsiooni ebapiisav, kasutada kombineeritud filtriga AP, gaasi/tolmu filtriga respiraatoreid (EN405:2001). Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-