Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
15.07.2013
(Eelmine kuupäev 12.07.2012)
 

Finnseco-KOR - korrosioonivastane värv

Tüüp
Polümeerse sideainega, korrosioonivastane tsementvärv.
Sobivus
Roostest puhastatud teraspindadele korrosioonikaitseks.
Kasutusobjektid
Elamu-, äri-, tööstus-, lao- jmt hooned.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Toonid
Oranž
Kulu
2 kg katab 12-15 m armatuuri (10mm diameetriga).
Pakendid
2 kg kott 2-liitrises segamisnõus.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
0,8-0,9 l vett / 2kg värvipulbrit
Kasutusaeg ( 20 °C)
u 1 tund.
Kuivatamine
Betoonpinna parandused saab teha üks tund peale töötlemist.       
Erikaal
Valmis segu u 1.6-1.7 kg/l.
Säilitamine
Hoida kuivas, kaitstuna niiskuse eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Õhu, värvi ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.
Eeltöö
Eemalda betoon terase ümbert selliselt, et saaks värvida ümberringi. Puhasta teras roostest vähemalt astmeni St2. Eemalda hoolikalt lihvimistolm jm lahti tulnud osakesed.

VÄRVISEGU VALMISTAMINE
Finnseco-KOR värvipulber lisada puhtasse vette (segamissuhe 0,8-0,9 l vett / 2 kg värvipulbrit) ja segada hoolikalt ühtlaseks massiks. Seejärel lasta segul seista u 5 min enne uuesti segamist ja töö alustamist.

Finnseco-KOR korrosioonivastast värvi valmistada ette nii palju kui jõuab tunni aja jooksul ära kasutada.
Värvimine
Kanna värvi pintsliga puhtale ja kuivale teraspinnale kaks korda. Värvi ka terase tagaküljed. Teise kihi saab pinnale kanda, kui esimene kiht on puutekuiv. Kogu kihi paksus peab olema u 2 mm.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid kohe peale kasutamist veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: tsementi ja baariumpigmenti. ÄRRITAB HINGAMISELUNDEID JA NAHKA. SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA ALLANEELAMISEL. Vältida auru sissehingamist.Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. NB! Valmis värvisegul on kõrge pH-väärtus - u 12-13. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
jar280212 / ome171110 / klu150713 / 0016350