Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
04.02.2020
 

Joker - UUS! Keskkonnasõbralik seinavärv

Tüüp
Lahustivaba pesemiskindel keskkonnasõbralik siidmatt sisevärv.
Sobivus

Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastplaatide värvimiseks. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.

Kasutusobjektid
Siseseinad ja laed elutubades, magamis- ja lastetubades, samuti koridorides ja köökides jms kuivades ruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Saab toonida Tikkurila värvitoonidesse. Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi ja Feelings värvikaardi toonid.
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

Teoreetiline kulu 8-12 m²/. Soovitatav kihipaksus 32-47 um.
Tegelik kulu sõltub pinnale kandmise meetodist, värvimise tingimustest, värvitava pinna kujust ja karedusest.

Pakendid
A alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 9 l, 18 l
C alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,015” – 0,021”
- vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).
Kuivainesisaldus
40%
Erikaal
u 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ja/või toonitud toode ei talu
pikaajalist hoiustamist. Toonitud tooted tuleb ära kasutada ühe värvimiskorraga.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:

Pind pesta Seinäpesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind enne pinnavärvimist Luja kruntvärviga.
Värvimine
Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ning pese peale kasutamist vee ja seebiga. Kõvenenud värviga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest.

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
Hooldus
Joker värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi veepõhise värviga. Vt. lõiku Eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l.
Joker sisaldab LOÜ vähem kui 2 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3- ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Kui värvi pihustamisel on ventilatsiooni ebapiisav, kasutada kombineeritud filtriga AP, gaasi/tolmu filtriga respiraatoreid (EN405:2001). Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-