Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
04.11.2016
 

Pirtti - puidupeits

Tüüp
Veepõhine akrülaatpeits sisetingimustesse.
Sobivus
Sisepindade peitsimiseks vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid
Seinad, laed, uksed, põrandad jms puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib sisepõrandatele Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
16
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart
Läikeaste
pole määratud
Kulu

10-16 m²/l sõltuvalt puidutüübist, -poorsusest ja karedusest.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pintsel, käsn või pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 1-2 tunni möödudes. Järgmise peitsimise või kaitselakkimise võib teha 4-6 tunni möödudes.

Valguskindel
Hea.
Kuivainesisaldus
6,6%
Erikaal
u 1,0 kg/l
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Peitsitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Lihvi uus puidupind ja eemalda lihvimistolm. Varem töödeldud puidupind lihvi täiesti puhtaks.
Peitsimine
Sega peitsi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal hoolikalt alt üles, et toonimispastad seguneksid korralikult peitsiga. Tee enne proovipeitsimine puupulgale, et näha kas toon on õige. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puiduliigist, kõvadusest, puidu algsest toonist ning peitsikihtide arvust.


Kanna peits pinnale käsna, pintsli või pihustiga ühekordselt. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, suurte pindade puhul peitsi mõni laud korraga. Heledama tooni saad vedeldades peitsi näit. sama hulga veega. Kui soovid tumedamat tooni, siis kanna teine kiht peitsi pinnale, kui esimene kiht on kuivanud.

Kui peitsitud pind on täielikult kuivanud, kanna pinnale kaitselakk - Kiva mööblilakk läikiv, poolläikiv või matt.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.
Hooldusjuhised
Peitsitud ja lakitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse u 2 nädala pärast.
Puhasta pinda harja, mopi või pesulapiga. Määrdunud pinna puhastamiseks kasuta neutraalset (pH 6-8) puhastusainet.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
PIRTTI

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-