Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
21.03.2012
 

Petsilakka - peitslakk /TOOTMINE LÕPETATUD

Tüüp
Värviline alküüdlakk puitpindadele sisetingimustes.
Sobivus
Puitpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid
Mööbel.

TEHNILINE INFO
Värv on täisläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l
Toonid
Tamm, pähkel ja mahagon.
Läikeaste
Täisläikiv
Kulu

10-14 m²/l. Sõltub soovitud tumedusastmest.

Pakendid
0,333 l ja 1 l
Vedeldi/lahusti
1050
Töövahendid

Pintsel või pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 4 tunni pärast, käsitlemiskuiv 12 tunni möödudes. Järgmise lakkimise võib teha ühe päeva pärast. Kuivamisaeg sõltub aluspinnast ja pintseldamiskordadest.

Pesemiskindlus
Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile.
Kulumiskindel
Hea.
õli- ja rasvakindel
Vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele ning –õlidele, samuti määrdeõlidele ja –rasvadele.
Kuivainesisaldus
38%.
Erikaal
0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest.

Varem lakitud pinnad: Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa veega hoolikalt. Eemalda vana pragunev või lahtine lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.
Lakkimine
Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Tee kõigepealt proovilakkimine, et näha laki tooni käsitletaval pinnal. Ühtlase tooni saamiseks vedelda lakki lakibensiiniga. Kanna vedeldatud lakk õhukeste kihtidena pinnale ühe- või mitmekordselt, olenevalt soovitud toonist. Kui lakk on liiga tume, siis saad selle heledamaks läikiva Unica Super lakiga.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese lakibensiiniga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel lakkimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, käsna või lapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või käsna. Loputa pind hoolikalt.
Peale lakkimist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult paari nädala jooksul, sest lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast lakkimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Irritant
Ärritav
Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrogeenitud, raske, tööstusbensiini (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja tärpentiini. TULEOHTLIK! KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB PÕHJUSTADA ÜLITUNDLIKKUST. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. Tähelepanu! Tootega määrdunud kaltsud ja riideribad, toote lihvimistolm võivad iseenesest süttida. Sellised jäätmed tuleb eraldi koguda ja hoida vette kastetuna või kuivatada õues.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-