Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
08.09.2017
 

Helmi Kalustekitti - UUS! Mööblipahtel

Tüüp
Veepõhine spetsiaalne pahtel mööblile.
Sobivus
Väiksemate pragude ja lõhede tasandamiseks enne värvimist. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Kihi paksus 3 mm.
Kasutusobjektid
Mööbel, uksed, aknaraamid jm puitpinnad kuivades sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Tool: trowel
Toonid
Valge.
Pakendid
200 ml
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Pahtlilabidas.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Õhuke kiht (1 mm) on lihvimiskuiv u 1 tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, suhtelisest õhuniiskusest ja temperatuurist.

Täitevõime
3 mm, maks
Kuivainesisaldus
74%.
Erikaal
1,7 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida kuivas ja jahedas, päikesevalguse eest kaitstult.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Kanna pahtel pinnale pahtlilabidaga.

Varem värvitud pind:
Pese varem värvitud pind Kalustepesu puhastusvahendiga. Kui pind on kuivanud, eemalda vana lahtine värvikiht ning lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.
Pinnatöötlus
Kanna Helmi Kalustekitti pinnale pahtlilabidaga. Pahtelda suuremad augud ja praod kaks või enam korda. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Pahteldatud pinda võib üle värvida veepõhise või alküüdvärviga.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-