Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.07.2017
(Eelmine kuupäev 17.02.2015)
 

Akrostop - isoleeriv kruntvärv

Tüüp
Veepõhine akrülaatlateksvärv, mis takistab nikotiini, suitsu ja niiskuse läbi imbumist värvitud pinnast.
Sobivus
Sisetingimustesse sobiv isoleeriv kruntvärv krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, kartong-, kipsplaat-, palk-, laastplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib ka ehitusplaatide kruntvärvimiseks. Ei sobi raud- ja teraspindade värvimiseks. Ei takista puitpindade ekstraktiivainete läbi imbumist. Mitte segada toodet muude toodetega.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Toonid
Murtud valge.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
6-8 m2/l sõltuvalt aluspinnast.
Pakendid
1 l, 3 l ja 10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,015”-0,019”
- lahjendada 0 – 10% värvi mahust
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
1 tund – tolmukuiv.
8 tundi - teine värvikiht.
24 tundi – ülevärvitav.
Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja õrnatoimelistele lahustitele nagu nt lakibensiin.
Kuumakindlus
85 ºC, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 41%.
Erikaal
u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga. Viimistlusvärviks vali sobiv pinnavärv.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värvi saad töövahenditest välja Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevalt koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/g) 30 g/l. Akrostop sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-