Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Siro 2

Täismatt krunt- ja laevärv profile

Siro 2 on vesialuseline täismatt dispersioonbaasil krunt- ja laevärv siseruumide seinte ja lagede värvimiseks. Värv on loodud professionaalsete maalrite soove arvestades ja sellel on mitmeid töötlemivõimalusi.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11
m2/l

Paljudele pindadele

Siro 2 sobib betoon-, krohv, kipsplaat- ja puitkiudplaatpindade värvimiseks vastavalt kasutusjuhendis toodud instruktsioonidele.  Kanna pinnale rulli, pintsli või pritsiga.

Profile sobivad töövõtted

Siro-värviseeria väljatöötamisel oleme kuulda võtnud professionaalsete maalrite soove ja vajadusi. Sirol on head rullimisomadused ja pikem pinnalekandmise aeg.


Valged toonid

Siro 2 värv on valget tooni. Värvi saab toonida ka Tikkurila Symphony 2436-värvikaardi järgi erinevates valgetes toonides.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
15.10.2013
 

Siro 2 - lae- ja kruntvärv

Tüüp
Veepõhine, täismatt krunt- ja laevärv.
Sobivus

Betoon-, krohv-, pahteldatud, kipsplaat- ja puitkiudplaatpindade värvimiseks vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11
m2/l
Alusvärvid
AP
Toonid
Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud värvitoone. Toonimisel kasutatakse ainult pool juhises märgitud pastakogusest. Tooni täpsus ei ole täiuslik. Proovi tooni enne pinnavärvimist.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
Mitteimavatele pindadele 9-11 m²/l. Imavatele pindadele 5-7 m²/l.

Pakendid
2,7 l, 9 l, 18 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,017”-0,021”
- vedeldada 0-10 % värvi mahust.


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
0,5 tundi – tolmukuiv. 2-4 tundi – ülevärvitav.
Kuumakindlus
+85 °C, ISO 4211-3
Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass IV, ISO 11998.
Kuivainesisaldus
u 30 %, sõltuvalt toonist.
Erikaal
u 1,4 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Säilitada kuivas ja jahedas, kaitstuna päikesevalguse eet.Toonitud või avatud värvinõu ei talu pikaajalist säilitamist. Sulge poolik nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja pahtelda ebatasasused sobiva Vivacolor sarja pahtliga, lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pind puhastusvahendi Maalipesu lahusega ja loputa hoolikalt veega. Ebatasasused ja praod pahtelda Vivacolor sarja pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi Siro 2 hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Siro 2 värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Pinda võib vajadusel puhastada mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest.Puhasta pinda kuivalt kasutades pehme harjaga tolmuimejat või tolmulappi. Kasutades niisket lappi võivad puhastatud kohad jääda tumedamad.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudest. Juhul kui pinda on vaja siiski varasemalt puhastada, siis tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades tolmuimejat, pehmet harja või tolmulappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Siro 2 sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/ 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!