Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Patio Verso

Kaitse taimekastidele ja kasvuhoone puitosadele!

Veepõhine Patio Verso kaitseb puitpindasid niiskuse ja mustuse eest ning vähendab puitpinna lõhenemist.


Värv on vesialuselineTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l

Mürgivaba puiduõli

Patio Verso kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ja annab sellele stiilse värvitooni. Toode on ohutu kasutamiseks köögivilja- ja taimekastidel.

Looduslähedased värvitoonid

Patio Verso on saadaval neljas looduslähedases värvitoonis: süsimust, vana hall, puukoorepruun ja metsaroheline.Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
20.03.2018
 

Patio Verso - UUS! Veepõhine puiduõli

Tüüp
Veepõhine taimsete õlide baasil puiduõli, mis kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ning vähendab puitpinna lõhenemist. Ei sisalda kahjulikke aineid.
Sobivus
Sobib nii töötlemata puitpinna kui ka eelnevalt õlitatud puitpinna kaitsmiseks.
Kasutusobjektid
Taimekastid, kasvuhoone puidust osad.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Toonid
Süsimust, vana hall, puukoorepruun ja metsaroheline.
Kulu
5-7 m²/l vanale ja kulunud puitpinnale.
7-15 m²/l uuele või heas seisukorras puitpinnale.
Pakendid
0.333 l ja 0.9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või käsn.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pind on puutekuiv mõne tunni pärast. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud õli hulk.
Kuivainesisaldus
18%
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Surveküllastatud puit on tihti märg, seega soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud puitpind Laituripesu puhastusvahendiga.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta määrdunud pind Laituripesu puhastusvahendiga. Kui puitpinnale jääb pesemisele vaatamata nähtav kile, eemalda see enne töötlemist.
Töötlemine
Sega Patio Verso hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt korraga. Töötle pinda üks kord.

Õlitamine muudab puidupinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta vee ja seebiga. Veidi kõvenenud puiduõli eemaldamiseks töövahendist sobib Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.
Hooldusjuhised
Käsitle uut pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Laituripesu lahusega (1 osa Laituripesu 10 osa vett).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
-
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!