Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1MED
 

Otex Akva

Kestev ilu

Otex Akva on veepõhine kruntvärv, mis nakkub hästi ka nõudlike pindadega. Seda on kerge pinnale kanda nii pintsli kui rulliga.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib välisfassaadileVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Nõudlikud pinnad - pole probleemi!

Otex Akva nakkub erinevate nõudlike pindadega nagu klaas-, kahhel-, klaaskiud-, melamiin-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpinnad sisetingimustes.

Kerge pinnale kanda

Tee kruntimine lihtsaks - Otex Akva kuivab kiiresti. Seda on lihtne pinnale kanda ja tasandub hästi.

Kaunilt matt efektpind

Vähese lõhnaga Otex Akva on veepõhine kruntvärv. See värv kuulub M1 ehitusmaterjalide emissiooniklassi, mis tähendab, et sellest lendub väga vähe orgaanilisi ühendeid.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
17.03.2015
(Eelmine kuupäev 22.09.2014)
 

Otex Akva - veepõhine kruntvärv

Tüüp
Kiirestikuivav veepõhine nakkuv kruntvärv.
Sobivus
Sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex Akva nakkub hästi ka nõudlikele pindadele nagu klaas-, kahhel-, klaaskiud-, melamiin-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele. Sobib ka puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindadele kuivades sisetingimustes. Ei sobi nitrotsellulooslakiga lakitud pindade ülevärvimiseks.
Kasutusobjektid
Pindadele, kus on vaja tavalisest paremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib välisfassaadile Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
A
Toonid
Toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi. Tumedate toonide puhul ei ole toonitäpsus täielik.
Läikeaste
Matt
Kulu
6-8 m2/l.
Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsli, rulli või värvipihustiga:
- ava läbimõõt 0,013”-0,015”
- vedeldada 0-5 % värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Puutekuiv - 1 tund.

Ülevärvitav Otex Akva värviga u 2 tunni pärast.

Ülevärvitav pinnavärviga u 5 tunni pärast.

Kuivainesisaldus
u. 35%
Erikaal
u. 1.3 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madal temperatuur (u. +15 °C) ja kõrge suhteline õhuniiskus (50-70% RH) pikendab värvi tööaega ja hõlbustab töö tegemist.
Eeltöö
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Puiduni puhastel pindadel töötle oksakohad oksalakiga. Eriti head nakkuvust vajavad pinnad pese Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Sega Otex Akva värvi hoolikalt enne kasutamist ja vedelda vajadusel veega. Värvi pintsli, rulli või värvipihustiga. Suurte pindade värvimisel on hea kanda värv algul pinnale nt. mööblivärvirulliga ja tasandada seejärel pintsliga. Soovitame kasutada sünteetiliste harjastega pintslit, mille harjaste otsad on narmastatud.

Pinna võib üle värvida u. 5 tunni pärast Unica Akva värviga.
Töövahendite puhastamine
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kergelt kõvenenud värviga pintslid soovitame puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.
Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 140g/l. Otex Akva sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üün-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!