Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Muuri

Kamina- ja soemüürivärv

Muuri on täiesti uudne kamina- ja soemüürivärv siseseintele, mille temperatuur võib tõusta tavalisest kõrgemaks.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
5
m2/l

Kaasaegne ilme kaminatele ja soemüüridele

Täismati Muuri värviga saab luua uutele ja vanadele kaminatele, soemüüridele ja kerisetagustele pindadele stiilse pinna. Värvides kata kinni ümbritsevad pinnad ning kanna kaitsekindaid ning -prille.


Suurepärane kuumakindlus

Muuri sobib eriti hästi siseseintele, kus temperatuurid vahelduvad ja võivad tõusta tavalisest kõrgemaks. Toonitud Muuri värv talub 180 °C kuumust.

Täismatt pind

Veepõhise Muuri poorne struktuur moodustab hingava ja veeauru läbilaskva pinna. Muuri värvi saab kasutada valgena ning toonituna. Saadaval on kaheksa kaunist värvitooni.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
31.08.2015
 

Muuri - UUS! Kamina- ja soemüürivärv

Tüüp
Väga hea kuumuskindlusega anorgaaniline silikaatvärv sisetingimustesse.
Sobivus

Betoon-, lubi-, lubikrohv- ja tsementkrohv- ning tellis- ja silikaattellispindade, samuti mineraalpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib ka varem värvitud lubi-, lubikrohv-, tsement- ja silikaatvärviga värvitud pindadele. Vaata kasutusjuhendit.

Kasutusobjektid
Tulemüürid, kaminad jmt siseseinapinnad, kus temperatuur võib tõusta tavapärasest kõrgemale.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
5
m2/l
Alusvärvid
MSA
Toonid
Valge
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

3-5 m²/l ühekordsel katmisel. Värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja poorsusest, värvimisviisist ja –tingimustest.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Värvihari, pintsel või lubjapintsel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

12 tundi – ülevärvitav.

Veeauru takistus (EN ISO 7783)

Sd, H2O < 0,14 m

Kuumakindlus
Toonituna 180 °C ja toonimata 300 °C kuivas ruumis.
Erikaal
u 1.4 kg/l
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Säilitada kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Toonitud või avatud nõu ei talu pikaajalist säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ja tahke, õhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem värvimata pinnad:
Uus betoon- või krohvpind peab olema kuivanud ja kõvenenud enne värvimistööde algust.
Puhasta värvimata pinnad mustusest, tolmust jm lahtistest osakestest.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust jm lahtistest osakestest. Puhasta vajadusel Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda pinnalt lahtine, nõrgalt kinniolev või jahune värvikiht.
Parandamine
Paranda praod, augud ja süvendused ümbritseva pinnaga tasaseks vastava betoonpindadele mõeldud parandusseguga ja krohvpindadel lubi- või lubitsementseguga. Krundi parandatud kohad Muuri värviga.
Värvimine
Krundi 1 kord Muuri värviga. Värvi võib vajadusel vedeldada veega kuni 10%. Värvi üle 12 tundi peale kruntimist.

TÄHELEPANU:
Kata kinni pinnad, mida ei ole plaanis värvida, nagu aknad, naturaalsed kivipinnad, klinkerplaadid ja metallpinnad. Eemalda värvipritsmed koheselt veega.

Erinev poorsus värvitaval pinnal ja niiskus ning temperatuuri muutused värvimise ja kuivamise ajal võivad põhjustada värvitooni erinevusi.

Selleks, et saavutada tootele kehtestatud kuumakindlus, tuleb oodata kasutusele võtmisega kaks nädalat peale värvimist.

Mehaaniline koormus põhjustab nähtavaid jälgi värvitud pinnal. See on omane kõigile mattidele värvidele, mis aga ei mõjuta toote tehnilisi omadusi.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega. Kõvenenud värvi eemaldamiseks töövahenditelt on soovitatav kasutada Pensselipesu puhastusvahendit.
Hooldusjuhised
Puhasta pinda vajadusel kuiva harja, mopi või puhastuslapiga, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel värvimisest.
Hooldus
Hooldusvärvimiseks sobib Muuri värviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l (2010). Muuri sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS05
GHS05
Sisaldab: Kaaliumsilikaati. Ohtlik. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitme minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse ja on lihtne eemaldada. Jätkata loputamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
MUURI ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!